Κοινοπραξία

Κοινοπραξία

Η κοινοπραξία γεφυρώνει μια συνεργασία μεταξύ του τομέα του πολιτισμού, της βιομηχανίας ανάπτυξης παιγνίων και εφαρμογών IoT, του ιδιωτικού τομέα της πληροφορικής και του ακαδημαϊκού/ερευνητικού χώρου, σε μια προσπάθεια δημιουργίας πλαισίου καινοτομίας για την τεκμηρίωση και την προώθηση της ανθρώπινης δημιουργικότητας και πολιτισμού στο αρχαιολογικό Μουσείο των Πατρών.

Συντονιστής φορέας:

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Παράρτημα Ξάνθης

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ / Ε.Κ.”Αθηνά”) είναι ερευνητικό ινστιτούτο που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπάγεται στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά» ως ένα από τα Ινστιτούτα του. Αποστολή του ΙΕΛ είναι η ανάπτυξη και προώθηση της Γλωσσικής και της Πολιτιστικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Φορείς του έργου:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Πάτρα

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Πάτρα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Αχαΐας. Είναι δημόσια υπηρεσία που ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση, κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν.4270/2014 (Α ́143). Συστάθηκε το 2014 με την ενοποίηση της δύο (2) Εφορειών Αρχαιοτήτων που προϋπήρχαν, της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με αρμοδιότητα στους Νομούς Αχαΐας και Ηλείας, και της ΣΤ ́ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με αρμοδιότητα στο Νομό Αχαΐας.

Optimum Πληροφορική, Κομοτηνή

Η Optimum Πληροφορική (http://www.optimum.net.gr/) δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής από το 1998 και συγκεκριμένα στο χώρο της μελέτης, ανάπτυξης, εκπαίδευσης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (Software), ιστοσελίδων και ευρύτερα στο χώρο της παροχής υπηρεσιών μηχανοργάνωσης- μηχανογράφησης σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στο χώρο του πολιτισμού έχει αναπτύξει καινοτόμες εφαρμογές για την ανάπτυξη εικονικών μουσείων από τους ίδιους τους χρήστες(3DCMS) και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στο χώρο της ηλεκτρονικής δημοκρατίας(3Democracy). Η εταιρεία διαθέτει τμήμα κατασκευής και εμπορίας Η/Υ, περιφερειακών καθώς και τμήμα υπηρεσιών υποστήριξης, εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων. Επίσης έχει αναπτύξει τμήμα πωλήσεων και υποστήριξης φωτοτυπικών, τηλεφωνικών κέντρων. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008.

Senseworks, Ιωάννινα

Η SenseWorks ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται σχετικά με την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων με την αξιοποίηση συστημάτων αισθητήρων. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και οπτικοποίησης πληροφοριών από ασύρματους και ενσύρματους αισθητήρες. Μέσα από τη δημιουργία ενός διαδικτύου πραγμάτων (Internet of Τhings) είναι δυνατή η απομακρυσμένη συλλογή πληροφοριών από αισθητήρες, η κατάλληλη επεξεργασία αυτής και η παροχή, σε αληθινό χρόνο, πολλαπλών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ασφάλειας και της ανεξάρτητης διαβίωσης. Η εταιρεία διεξάγει έρευνα για πολυτροπικές εφαρμογές (multimodal interfaces) μέσω των οποίων συνδυάζονται διάφορες μέθοδοι εισόδου δεδομένων από τον χρήστη. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα και διατηρεί υποκατάστημα στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα Ιωάννινα. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.

Accessibility Toolbar